บทสวดตอนเย็น

ไหว้องค์พระทรงศักดิ์          เปี่ยมด้วยรักและเมตตา

เรากรายโมทนา               ที่คุ้มครองป้องภัยพาล

วันผ่านไปไพบูลย์          ได้เพิ่มพูนวิชาการ

โปรดเอื้ออภิบาล                 ชาติ และ ศาสน์ กษัตรา

อีกขอพรพระแผ่             แด่พ่อแม่ และ ครูบา

เราผิดขอขมา               ช่วยรักษาปกป้องเทอญ