8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม