JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑

หมวด: ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 13 มิถุนายน 2561
เขียนโดย Super User

4KQVIb.jpg

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ

"ศิษย์ดี  ครูดี  มีศรัทธา ปัญญาเกิด"

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรม "วันไหว้ครู" ขึ้นในวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุม St'John&Paul โดยมีคณะซิสเตอร์ ผู็บรืหาร คณะครู นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการน้อมวันทาบูชาพระคุณครู ที่ได้อบรมสั่งสอนนักเรียนตลอดมา ซึ่งได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาล ดังนั้นจึงเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามการ "ไหว้ครู" ให้สืบต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

หมวด: ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 01 มิถุนายน 2561
เขียนโดย Super User

 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนเอกชน เปิดสอนตั้งแต่ระดับบริบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นโรงเรียนขนาดกลาง อยู่ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ดำเนินงานบริหารโดยซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี ตั้งอยู่เลขที่ 021 หมู่ 9 ถนนกันทรลักษ์-กันทรารมย์ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ หมายเลขโทรศัพท์ 045-661607

 

อ่านเพิ่มเติม: โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

รู้จักสะเต็มศึกษา

หมวด: ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2561
เขียนโดย Super User

คำว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM” เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)  หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน 

อ่านเพิ่มเติม: รู้จักสะเต็มศึกษา

Posttoday.com : ไอที