ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน  
 

               โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์   เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   

ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม  พ.ศ. 2509 ดำเนินกิจการโดย ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี 

    ตั้งอยู่ที่ 021 หมู่ที่ 9 ถนนกันทรลักษ์ – กันทรารมย์ ตำบลน้ำอ้อม  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110
โทรศัพท์ 045-66107  โทรสาร 045-66107
หรือ E– mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
website : www.mrs.ac.th 
Fanpage Facebook : https://www.facebook.com/marieupathamkantralak      

      มีพื้นที่ 20  ไร่ โดยการบริจาคของนายสำเริง  ประสิทธิศักดิ์ เป็นผู้มอบให้คณะซิสเตอร์รักกางเขนแห่งอุบลราชธานีเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของโรงเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ 7/2509 เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการและค่าธรรมเนียมการเรียน โดยมีนางสาวประเทือง ภาษี เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวจอมศรี  ศิลาโคตร เป็นผู้จัดการ  นางสาวบุญทัน  อินทนงค์ เป็นครูใหญ่   โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  มีการปรับและเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเป็นไปตามลำดับจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

          ปีการศึกษา  2509  เปิดทำการสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีครูจำนวน 5 คน นักเรียน 66  คน อัตราค่าธรรมเนียมปีละ 150  บาท อัตราการจุนักเรียน 400  คน

          ปีการศึกษา  2510  จำนวนครู 5  คน นักเรียน 116 คน ได้ขออนุญาตเปลี่ยนผู้จัดการจาก นางสาวจอมศรี ศิลาโคตร เป็นนางสาวบุญทัน อินทนงค์

          ปีการศึกษา  2511  จำนวนครู  6  คน  นักเรียน  159  คน

          ปีการศึกษา  2512  จำนวนครู  6  คน  นักเรียน  206  คน

           ปีการศึกษา 2513  จำนวนครู 9 คน นักเรียน 272 คน ได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียนระดับประถมต้นถึงชั้นประถมปลายจากเดิม ป.1 – 4 เป็นประถมประถมปลาย ป.5 – 7 โดยขยายปีละชั้น

          ปีการศึกษา  2515  จำนวนครู 13 คน นักเรียน 455  คน ขออนุญาตสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมไม้ 2 ชั้น 1 หลัง ขออนุญาตบรรจุนักเรียนเพิ่มจากเดิม 400 คน เป็น 700 คน และอนุญาตเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียน ระดับประถมต้นปีละ 240 บาท ประถมปลาย ปีละ 375 บาท

          ปีการศึกษา  2516  จำนวนครู  17  คน  นักเรียน  525  คน

          ปีการศึกษา  2517  จำนวนครู  19  คน  นักเรียน  591  คน

          ปีการศึกษา 2518   จำนวนครู  19  คน จำนวนนักเรียน 647  คน  ได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียนระดับประถมศึกษาปีละ 300 บาท ระดับประถมปลายปีละ 500 บาท

          ปีการศึกษา  2519  จำนวนครู  21  คน  จำนวนนักเรียน  657 คน

          ปีการศึกษา  2520  จำนวนครู  23  คน  จำนวนนักเรียน  625 คน

          ปีการศึกษา  2521  จำนวนครู 21 คน จำนวนนักเรียน  570 คน 

          ปีการศึกษา  2522  จำนวนครู 21 คน  จำนวนนักเรียน  565 คน
    ได้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลง  ผู้จัดการ – ครูใหญ่ 
     จากนางสาวบุญทัน  อินทนงค์ เป็น นางสาวทองพูน แก้วอุ่นเรือน 
 และขออนุญาตเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียนทุกระดับจาก ป.1 – 7 เป็นปีละ  500  บาท

          ปีการศึกษา  2523  จำนวนครู 20 คน  จำนวนนักเรียน   535 คน

          ปีการศึกษา  2524  จำนวนครู  18 คน  จำนวนนักเรียน  625 คน

          ปีการศึกษา 2525  จำนวนครู  20 คน จำนวนนักเรียน  524 คน  ได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียนได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียนระดับอนุบาลเดิม  500 บาท  เป็นปีละ  1,200 บาท  ระดับประถมเดิม  500 บาท เป็นปีละ  700 บาท

          ปีการศึกษา  2526  จำนวนครู  20 คน  จำนวนนักเรียน 524 คน ได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง  ผู้จัดการ – ครูใหญ่ จากนางสาวทองพูน  แก้วอุ่นเรือน  เป็น นางสาวทองม้วน อรรคเพช

          ปีการศึกษา  2527  จำนวน  21 คน จำนวนนักเรียน  554 คน  ได้เปลี่ยนแปลงเจ้าของจาก   นางสาวประเทือง  ภาษี  เป็น นางสาวทองม้วน  อรรคเพช

          ปีการศึกษา  2528  จำนวน  24 คน   จำนวนนักเรียน  620 คน และขออนุญาตการบรรจุนักเรียน 400 คน เป็น 700 คน

          ปีการศึกษา  2529  จำนวนครู  23 คน  จำนวนนักเรียน  556 คน

          ปีการศึกษา  2530  จำนวนครู  24 คน  จำนวนนักเรียน  704 คน

          ปีการศึกษา  2531  จำนวนครู  24 คน จำนวนนักเรียน  788 คน  ได้ขออนุญาตสร้างอาคารคอนกรีตเสริมไม้  1  หลัง  จำนวน  10  ห้องเรียน  และขยายความจุนักเรียนจาก  700 คน 
เป็นไม่เกิน  1,060 คน

          ปีการศึกษา  2532  จำนวนครู  26 คน  จำนวนนักเรียน  846 คน

          ปีการศึกษา  2533  จำนวนครู 26 คน จำนวนนักเรียน 920 คน 
   ได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียนจากอนุบาล  2  เป็นอนุบาล  3 
ปรับค่าธรรมเนียม    ระดับอนุบาลเดิมปีละ   1,200  บาท เป็นปีละ 1,320 บาท 
                       ระดับประถมศึกษาเดิม     700 บาท  เป็นปีละ 755 บาท
ได้อนุญาตสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2  ชั้น  1  หลัง

          ปีการศึกษา  2534  จำนวนครู  30 คน  จำนวนนักเรียน  1,159  คน

          ปีการศึกษา 2535  จำนวนครู 35 คน จำนวนนักเรียน 1,060 คน  ได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียนระดับประถมเดิม  755  บาท  เป็นปีละ 1,000  บาท

          ปีการศึกษา  2536  จำนวนครุ  38 คน  จำนวนนักเรียน  1,159 คน

          ปีการศึกษา  2537  จำนวนครู  39 คน  จำนวนนักเรียน  1,165 คน

          ปีการศึกษา 2538  จำนวนครู  37 คน  จำนวนนักเรียน  1,275 คน 
ได้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 1 หลัง 18 ห้องเรียน และเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียน  ดังนี้
                ระดับอนุบาล  1        เดิมเก็บปีละ  1,320 บาท  เป็นปีละ  4,200 บาท

                ระดับอนุบาล  2 – 3  เดิมเก็บปีละ  1,320 บาท  เป็นปีละ  1,518 บาท

                ระดับ   ป.1 – ๖       เดิมเก็บปีละ 1,000 บาท   เป็นปีละ 2,000 บาท และได้อนุญาตขยายความจุนักเรียนจาก  1,060  เป็น  2,000  คน

           ปีการศึกษา  2539  จำนวนครู  40  คน  นักเรียน  1,300  คน

           ปีการศึกษา 2540  จำนวนครู 40 คน จำนวนนักเรียน 1,422 คน ได้ขออนุญาต      เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียน   ระดับอนุบาล  1  จาก 4,200 บาท และระดับ  ป. 1 – 6 
จาก  1,150 บาท  เป็นปีละ  4,668 บาท

           ปีการศึกษา 2541  จำนวนครู 45 คน จำนวนนักเรียน 1,430 คน
ได้ขออนุญาตเปลี่ยนครูใหญ่จากนางสาวทองม้วน อรรคเพช เป็น นางสาวลัดดา วงศ์ศรีแก้ว
รื้ออาคาร 1 และ สร้างอาคารใหม่   (อาคารปีติการุญ) เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 1 หลัง
จำนวน  16  ห้องเรียนห้องประกอบการ 13  ห้อง  ชั้นล่างใช้เป็นห้องประชุม

           ปีการศึกษา  2542  จำนวนครู  42  คน  จำนวนนักเรียน  1,465  คน 
ได้ขออนุญาตเปลี่ยนผู้จัดการจาก นางสาวทองม้วน  อรรคเดช เป็น นางสาวสมปอง มีปัญญา
และขออนุญาตก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 1 หลัง (อาคารเทเรซา)
• ชั้นที่ 1 ประกอบด้วยห้องโถง 1 ห้อง  ห้องเรียน 6 ห้อง  ห้องสุขาห้องละ 3 ที่ ห้องรับแขกและห้องปฏิบัติการหัวหน้าสาย  1  ห้อง  ห้องสุขา 1  ที่ 
• ชั้นที่  2  ห้องเรียน 9 ห้อง  ห้องสุขาห้องละ 3 ที่

           ปีการศึกษา  2543  จำนวนครู  44  คน  จำนวนนักเรียน  1,608  คน 
-  ได้ปรับปรุงสนาม  และเสาธงร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการศิษย์เก่า 
-  จัดสอนคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3   ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
-  พัฒนาปรับปรุงด้านอาคารสถานที่วิชาการ  เพื่อเข้ารับการประกันคุณภาพการศึกษา

            ปีการศึกษา  2544  จำนวนครู  54  คน  จำนวนนักเรียน  1,704  คน 
- มีโครงการปรับปรุงระบบจราจรภายในโรงเรียน 
- โครงการปรับปรุงป้ายโรงเรียน 
- โครงการก่อสร้างโรงรถ 
- และโครงการติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายใน

            ปีการศึกษา  2545  จำนวนครู 53 คน  ครูที่ยังไม่บรรจุ 18 คน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  1,866  คน 
- ขออนุญาตยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
- เปลี่ยนเป็นเก็บค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ขออนุญาตเก็บค่าซักฟอกและตรวจสุขภาพระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา
- ขออนุญาตเก็บค่าเรียนคอมพิวเตอร์  ค่าเรียนห้องปฏิบัติการทางภาษา  ค่าบำรุงห้องสมุดและค่าตรวจสุขภาพนักเรียน 
- ขออนุญาตเปิดทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- จัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษาในการเรียนการสอน 
- ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงครูใหญ่จาก นางสาวลัดดา  วงศ์ศรีแก้ว  เป็น  นางสาวสังเวียน  แสนสวัสดิ์          • โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2543 ถึง ปีการศึกษา 2547  ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา
เป็นโรงเรียนในโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี พ.ศ.2544 – 2545 
  จากกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการศึกษาธิการ 
- ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่  ปีการศึกษา  2545

         ปีการศึกษา  2546  จำนวนครู 82 คน  เป็นครูบรรจุ 63 คน ครูที่ไม่บรรจุ 20 คน 
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,829  คน 
- จัดทำห้องคอมพิวเตอร์อนุบาลเพิ่มอีก 1 ห้อง  (จำนวน 31 เครื่อง) 
- ก่อสร้างอาคารมอนิคมาร์ท 
- โครงการขยายห้องประชุมปีติการุญ 
และโครงการสร้างสนามบาสเกตบอล 
- ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงผู้จัดการ  จาก นางสาวสมปอง  มีปัญญา  เป็น นางสาวสังเวียน  แสนสวัสดิ์

         ปีการศึกษา  2547  จำนวนครู  83  คน  เป็นครูบรรจุ  63  คน  ครูที่ยังไม่บรรจุ  20  คน  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  1,829 คน 
- จัดทำห้องคอมพิวเตอร์อนุบาลเพิ่มอีก  1  ห้อง  (จำนวน  50  เครื่อง) 
- โครงการสร้างสนามฟุตซอล 
- ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงผู้รับใบอนุญาตจาก  นางสาวทองม้วน  อรรคเดช เป็น  นางสาววนิดา  ถาวร 
- เปลี่ยนแปลงผู้จัดการ/ครูใหญ่  จาก นางสาวสังเวียน  แสนสวัสดิ์  เป็น นางสาวอุดร  อาษาสุข

         ปีการศึกษา  2548   จำนวนครู  78  คน   เป็นครูบรรจุ  61  คน  ครูที่ยังไม่บรรจุ  17  คน  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  1,845  คน  พนักงาน  24  คน

         ปีการศึกษา  2549   จำนวนครู  84  คน   เป็นครูบรรจุ  61  คน  ครูที่ยังไม่บรรจุ  23  คน  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  1,890  คน  พนักงาน  24  คน 
- ปรับปรุงรั้วโรงเรียน  ป้ายนิเทศต่าง ๆ รอบบริเวณโรงเรียน
- แบ่งฝ่ายงานใหม่ จาก 6 ฝ่าย เป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายธุรการ/บริการ  ฝ่ายวิชาการ  และฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน

          ปีการศึกษา  2550  จำนวนครู  84  คน  เป็นครูบรรจุ  68  คน  พี่เลี้ยง  19  คน 
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,851 คน พนักงาน 24 คน
- สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 
และโรงอาหารพร้อมห้องประชุมหลังใหม่จำนวน  1  หลัง

          ปีการศึกษา  2551  จำนวนครู  89  คน  เป็นครูบรรจุ  63 คน  พี่เลี้ยง 26 คน 
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  1,821  คน  พนักงาน  30  คน 
- ดำเนินการสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 
และโรงอาหารพร้อมห้องประชุมหลังใหม่จำนวน 1 หลังต่อ
และดำเนินกิจการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
เปลี่ยนแปลงผู้จัดการจาก นางสาวอุดร  อาษาสุข เป็น นางสาวสวาท วาปีสังข์

          ปีการศึกษา 2552  จำนวนครู  92 คน เป็นครูบรรจุ 54 คน  พี่เลี้ยง 39 คน             จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  1,762  คน  พนักงาน  26 คน 
- สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก  4  ชั้น  จำนวน  1  หลัง  อาคารยอแซฟ แทนอาคารไม้ 2 ชั้น   - สร้างโรงอาหารและหอประชุมใหม่  2  ชั้น      จำนวน 1  หลัง โรงจอดรถ  จำนวน  2  หลัง 
และ กำลังดำเนินการสร้างที่พักผู้ปกครอง  จำนวน  1 หลัง 
และ ดำเนินกิจการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

          ปีการศึกษา 2553   จำนวนครู  91 คน  เป็นครูบรรจุ 54 คน  พี่เลี้ยง 37 คน            จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  1,645 คน  พนักงาน  30  คน 
 • มีอาคารเรียนและอาคารประกอบการ ดังนี้
    - อาคารเซนต์โยเซฟ, 
    - โรงอาหารและหอประชุมใหม่  2  ชั้น ชื่ออาคารเซ็นต์จอห์น & ปอนล์, 
    - โรงจอดรถ จำนวน 2  หลัง,
    - ที่พักผู้ปกครอง,
    - อาคารอารีอา,
    -  อาคารปีติการุญ,
    -  อาคารเทเรเซา
 และ อาคารพระกุมาร 
โรงเรียนดำเนินกิจการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

           ปีการศึกษา 2554  จำนวนครู  88 คน  เป็นครูบรรจุ 56 คน  พี่เลี้ยง 32 คน            จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,645 คน  พนักงาน 30 คน 
มีอาคารเรียนและอาคารประกอบการ ดังนี้
- อาคารเซ็นต์โยเซฟ, 
- โรงอาหารและหอประชุมใหม่  2  ชั้น ชื่ออาคารเซ็นต์จอห์น & ปอนล์  , 
- โรงจอดรถ  จำนวน 2 หลัง,
- ที่พักผู้ปกครอง ,
- อาคารอารีอา ,
- อาคารปีติการุญ ,
- อาคารเทเรเซา
และ อาคารพระกุมาร 
โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น(Intensive English Program: IEP)        ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 และดำเนินกิจการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

           ปีการศึกษา 2555  จำนวนครู 87 คน  เป็นครูบรรจุ 47 คน บุคลากรทางการศึกษา 16 คน  ครูพี่เลี้ยง 24 คน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,642 คน พนักงาน 30 คน
มีอาคารเรียนและอาคารประกอบการ ดังนี้
- อาคารเซ็นต์โยเซฟ
- โรงอาหารและหอประชุมใหม่ 2 ชั้น ชื่ออาคารเซ็นต์จอห์น & ปอนล์
- โรงจอดรถ  จำนวน 2  หลัง 
- ที่พักผู้ปกครอง
- อาคารอารีอา 
- อาคารปีติการุญ 
- อาคารเทเรเซา 
และ อาคารพระกุมาร 
   
โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive English Program: IEP)  ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3   
เพิ่มเป็นสายชั้นละ 2 ห้องเรียน และดำเนินกิจการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

           ปีการศึกษา 2556  จำนวนครู 88 คน เป็นครูบรรจุ 45 คน บุคลากรทางการศึกษา 14 คน  ครูที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ 20 คน ครูพี่เลี้ยง 11 คน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,526 คน พนักงาน 30 คน 
   มีอาคารเรียนและอาคารประกอบการ ดังนี้
- อาคารเซ็นต์โยเซฟ
- โรงอาหารและหอประชุมใหม่  2  ชั้น ชื่อ อาคารเซ็นต์จอห์น&ปอนล์
- โรงจอดรถ จำนวน 2 หลัง
- ที่พักผู้ปกครอง
- อาคารอารีอา
- อาคารปีติการุญ
- อาคารเทเรเซา
และ อาคารพระกุมาร 
   โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3  สายชั้นละ 2 ห้องเรียน
และดำเนินกิจการ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
  - มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการจากซิสเตอร์สวาท  วาปีสังข์ เป็น ซิสเตอร์อุดร อาษาสุข
  - เปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการจาก ซิสเตอร์อุดร  อาษาสุข เป็น ซิสเตอร์บำเหน็จ หมายมี
และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาภายนอก รอบสาม  (พ.ศ.2554-2558)

         ปีการศึกษา 2557  จำนวนครู  87  คน  เป็นครูบรรจุ  58  คน บุคลากรทางการศึกษา 10 คน
ครูที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ 7 คน  ครูพี่เลี้ยง 12  คน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,445 คน พนักงาน 21 คน 
มีอาคารเรียนและอาคารประกอบการ ดังนี้
   อาคารSt.Joseph
   โรงอาหารและหอประชุมใหม่ 2 ชั้น ชื่ออาคาร St.John & Paul
   โรงจอดรถ จำนวน 2 หลัง
   ที่พักผู้ปกครอง
   อาคารอารีอา
   อาคารปีติการุญ
   อาคารเทเรเซา
และ อาคารพระกุมาร 
  โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3  สายชั้นละ 2 ห้องเรียน
และดำเนินกิจการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

           ปีการศึกษา 2558  จำนวนครู  80 คน เป็นครูบรรจุ 64 คน บุคลากรทางการศึกษา 2 คน
ครูที่ยังไม่บรรจุ  2 คน ครูพี่เลี้ยง 12 คน พนักงาน 25 คน  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,315 คน       
มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการจาก ซิสเตอร์อุดร  อาษาสุข  เป็น ซิสเตอร์บวร  จำปารัตน์  ผู้อำนวยการ     
จาก ซิสเตอร์บำเหน็จ  หมายมี เป็น ซิสเตอร์สุดาพร  บัวจูม

           ปีการศึกษา 2559   จำนวนครู 80 คน เป็นครูบรรจุ 64 คน บุคลากรทางการศึกษา 2คน 
ครูยังไม่บรรจุ 2 คน  ครูพี่เลี้ยง 9 คน พนักงาน 25 คน   จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,320  คน       
     - ซิสเตอร์บวร  จำปารัตน์  เป็นผู้จัดการ 
     - ซิสเตอร์สุดาพร  บัวจูม  เป็นผู้อำนวยการ

          ปีการศึกษา 2560  จำนวนครู 86 คน  เป็นครูบรรจุ 64 คน บุคลากรทางการศึกษา 2 คน
ครูยังไม่บรรจุ  2  คน  ครูพี่เลี้ยง 8  คน พนักงาน  25   คน   จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,245 คน

     ซิสเตอร์บวร  จำปารัตน์   เป็นผู้จัดการ 
     ซิสเตอร์สุดาพร  บัวจูม    เป็นผู้อำนวยการ

          ปีการศึกษา 2561 จำนวนครู 80 คน เป็นครูบรรจุ 64 คน บุคลากรทางการศึกษา 2 คน   
ครูยังไม่บรรจุ  5 คน  ครูพี่เลี้ยง 9 คน พนักงาน 24 คน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,262 คน

      ซิสเตอร์บวร จำปารัตน์ เป็นผู้จัดการ 
      ซิสเตอร์สุดาพร บัวจูม เป็นผู้อำนวยการ

          ปีการศึกษา 2562  จำนวนครู 80 คน เป็นครูบรรจุ 64 คน  บุคลากรทางการศึกษา 2 คน
ครูยังไม่บรรจุ 4 คน ครูพี่เลี้ยง 9 คน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,251 คน 
       ซิสเตอร์บวร  จำปารัตน์  เป็นผู้จัดการ   
       ซิสเตอร์สุดาพร  บัวจูม  เป็นผู้อำนวยการ
  - จัดทำโครงหลังคาอัฒจรรย์เชียร์ จำนวน 4 หลัง ต่อเติมชายคาอาคารปิติการุณเพื่อให้มีที่พักผ่อนร่มเงาสำหรับนักเรียน และจัดทำสร้างเด็กเล่นระดับอนุบาล

         ปีการศึกษา 2563  จำนวนครู 84 คน  เป็นครูบรรจุ 69 คน บุคลากรทางการศึกษา 2 คน   
ครูยังไม่บรรจุ  15  คน ครูพี่เลี้ยง 9  คน คน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,231 คน
         - ซิสเตอร์บวร  จำปารัตน์   เป็นผู้จัดการ 
         - ซิสเตอร์สุดาพร  บัวจูม    เป็นผู้อำนวยการ
  - มีการปรับปรุงต่อเติมชายคาด้านหน้าอาคารมารีอา ความยาว 48 เมตรกว้าง 5 เมตร
  - ทาสีอาคาร เปลี่ยนราวบันไดอาคารเรียนมารีอาและเปลี่ยนราวบันไดอาคารปิติการุณเป็นสเตนเลสด้วย