การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 

ปรัชญา

ความรู้ คู่คุณธรรม

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศน่าอยู่
บุคลากรมีคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรม มีความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
มีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีมาตรฐานสู่สากล

 

พันธกิจ

1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

4.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

6.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

7.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

8.ส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

9.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม

10.ส่งเสริมให้โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนดอย่างชัดเจนและมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพของโรงเรียน

11.ส่งเสริมให้โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

12.ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

13.ส่งเสริมให้โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

14.ส่งเสริมให้โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

15.ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

16.ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ เรียนรู้

17.ส่งเสริมให้ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้

 

เป้าหมาย

1.ผู้เรียนร้อยละ  81 มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ

2.ผู้เรียนร้อยละ  80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

3.ผู้เรียนร้อยละ  80 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

4.ผู้เรียนร้อยละ  85 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5.ผู้เรียนร้อยละ  81 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

6.ผู้เรียนร้อยละ  90 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

6.ผู้เรียนร้อยละ  85 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

7.ผู้เรียนร้อยละ  90 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

8.ผู้เรียนร้อยละ  95 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

9.ผู้เรียนร้อยละ  93 มีสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม

10.โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนดอย่างชัดเจน และมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพของโรงเรียน ระดับดีเลิศ

11.โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ระดับดีเลิศ

12.ผู้บริหารมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ

13.โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ระดับยอดเยี่ยม

14.โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ

15.ครูร้อยละ  95  มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

16.ครูร้อยละ  85  มีใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ เรียนรู้

17.ครูร้อยละ  85  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

18.ครูร้อยละ  85  มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

19.ครูร้อยละ  80  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาผู้เรียน

 

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ กำหนด

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนากระบวนการบริหาร และจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น

กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

 

เอกลักษณ์

รัก และ รับใช้

 

อัตลักษณ์

ยิ้มสวยไหว้งาม ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม