เอกสาร ดาวน์โหลด ของโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

 

1. ใบสมัครเข้าเรียน         >> Download <<

2. วารสารโรงเรียน

   2.1 วารสารปีการศึกษา  2561

   2.2 วารสารปีการศึกษา  2562

3. ใบปลิวประชาสัมพันธ์

4. เอกสารรับสมัครครู

5. แผนการสอน

  5.1  ป.1

  5.2  ป.2

  5.3  ป.3

  5.4  ป.4

  5.5  ป.6

  5.6  ม.1

  5.7  ม.2

  5.8  ม.3

6. เอกสาร Google Form

  6.1  แบบประเมินตนเองสําหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

  6.2  แบบประเมิน

  6.3  แบบประเมิน