เรื่อง แจ้งผู้ปกครองทราบและขอความอนุเคราะห์

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนที่เคารพ

        เนื่องจากเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ได้มอบหมายให้โรงเรียนมารีอุปถัมภ์ เป็นผู้ประสานหลักในการจัดทำต้นเทียนและขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาคุ้มวัดโนนม่วง โอกาสจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ นี้ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ เผยแพร่ ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ในการจัดงานครั้งนี้โรงเรียนมารีอุปถัมภ์ใคร่ขอความร่วมมือ ในการนำนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม และขอความร่วมนักเรียนในความปกครองของท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยโรงเรียนขอรับการสนับสนุนจากท่านเพื่อกิจกรรมนี้จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมทั้งขอแจ้งกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม ดังนี้

วันที่

กิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สถานที่

๒-๑๒ ก.ค. ๖๒

รับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้งและปัจจัย เพื่อจัดทำเครื่องไทยทาน นำไปถวายที่วัดโนนม่วง ในวันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๒

ผู้ปกครองและนักเรียนทุกระดับชั้น

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๑๒ ก.ค. ๖๒

-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง(เวลา๐๗.๓๐-๘.๓๐น.)

-ฟังธรรมเทศนา (เวลา ๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.)

-นักเรียนทุกระดับชั้น

-นักเรียน ป.๔-ม.๓

โรงมารีย์อุปถัมภ์

๑๕ ก.ค. ๖๒

ร่วมขบวนแห่เทียนเขาพรรษา

ตัวแทนนักเรียนและคณะครู

ศาลหลักเมืองกันทรลักษ์

๑๖-๑๗ ก.ค. ๖๒

หยุดเรียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

นักเรียนทุกระดับชั้น

-

๒๖ ก.ค. ๖๒

ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

นักเรียนทุกระดับชั้น

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๒๙ ก.ค. ๖๒

หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

นักเรียนทุกระดับชั้น

-

 

                 โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย ขอขอบคุณ และขอพระเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของท่านตลอดไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา