เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติร่วมงานวันวิชการ "เทคโนโลยีสู่สากล ดำรงตนอย่างพอเพียง" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เรียน ผู้ปกครองที่นับถือ

        ด้วยโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ มีกำหนดจัดกิจกรรมวันวิชาการ ภายใต้แนวคิดที่ว่า "เทคโนโลยีสู่สากลดำรงตนอย่างพอเพียง (Marie Upatham Open House 2020) ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ หอประชุมใต้อาคารปิติการุญ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. เพื่อให้คณะครูและนักเรียน มีโอกาส นำเสนอผลงาน โครงงาน สื่อ นวัตกรรม ได้แสดงทักษะและความรู้ความสามารถของตนเอง เป็นที่ประจักษ์แก่

ชุมชน หน่วยงาน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

    โอกาสนี้ ใคร่เรียนเชิญท่านผู้ปกคองร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดและร่วมกิจกรรมในงานครั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังแจ้งช้างตัน ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่าง

ยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

                ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุดาพร บัวจูม)

      ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

 

 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

โทร. / โทรสาร ๐ ๔๕๖๖ ๑๖๐๗


 

ซิสเตอร์สุดาพร  บัวจูม  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ซิสเตอร์บวร  จำปารัตน์  

ผู้จัดการโรงเรียน