ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

วงกลม       หมายถึง  ความรัก ความสามัคคีของบุคลากรในสถาบัน

มงกุฎ         หมายถึง  ความเจริญ รุ่งเรือง เกียรติยศ ชื่อเสียงชองสถาบัน

ไม้กางเขน   หมายถึง  เครื่องหมายความรัก และความเสียสละของพระเยซูเจ้าในงานแห่งการไถ่บาปเพื่อความรอดพ้นของประชาชนทั้งมวล

รวงข้าว       หมายถึง  ผลผลิตจากการอบรมสั่งสอนที่เจริญเติบโตเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามที่แผ่ขยายไปสู่ผู้อื่น

 

ปรัชญาของโรงเรียน

ความรู้  คู่คุณธรรม

 

คติพจน์

เสียสละ  อดทน   เกิดผลอเนกอนันต์

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 “ ยิ้มสวย ไหว้งาม ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม ”

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“รัก และ รับใช้”


วิสัยทัศน์ (Vision)

             โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศน่าอยู่ บุคลากรมีคุณภาพ

ผู้เรียนมีคุณธรรม มีความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีทักษะการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีคุณภาพตามมาตรฐานสู่สากล