ประกาศ!! ค่าธรรมเนียมการเรียน  ปีการศึกษา 2564


โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (หลักสูตรเสริมภาษา)

 

 

รายการ

ป.1 - ป.3(IEP)

ป.4 – ป.6 (IEP)

เทอม 1

เทอม 2

เทอม 1

เทอม 2

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

1,870

1,870

1,870

1,870

ค่าเรียนภาษาอังกฤษ(IEP)

4,130

4,130

4,130

4,130

ค่าอาหารกลางวัน

2,000

2,000

-

-

ค่าเรียนคอมพิวเตอร์

500

500

500

500

ค่าเรียนปฏิบัติการทางาษา

500

500

500

500

ค่าเรียนดนตรี

500

500

500

500

ค่าห้องเรียนปรับอากาศ

2,000

2,000

2,000

2,000

ค่าบำรุงชมรมผู้ปกครอง

120

-

120

-

ค่าบำรุงห้องสมุด

200

-

200

-

ค่าบำรุงแรกเข้าเด็กใหม่

500

-

500

-

ค่าประกันของเสียหายเด็กใหม่

200

-

200

-

ค่าสมัครนักเรียนใหม่

100

-

100

-

รวมนักเรียนเก่า

11,820

11,500

9,820

9,500

รวมนักเรียนใหม่

12,620

12,620

10,620

10,620