ประกาศโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

เรื่อง   อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

-----------------------------

 

      เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ  มาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา และในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นโรงเรียนที่นักเรียนรับเงินอุดหนุนรายบุคคลจากกระทรวงศึกษาธิการในทุกชั้นเรียน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนจึงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ดังนี้

 

๑.  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

          (๑)  ชั้นอนุบาล  ๑ – ๓            ภาคเรียนละ  ๒,๑๓๐  บาท        (ปีละ  ๔,๒๖๐  บาท)    

          (๒)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ภาคเรียนละ  ๑,๘๗๐  บาท        (ปีละ  ๓,๗๔๐  บาท)

          (๓)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ๑ – ๓  ภาคเรียนละ  ๑,๔๕๐  บาท        (ปีละ  ๒,๙๐๐ บาท)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   คลิกที่นี่