ประกาศค่าธรรมเนียมการเรียน  ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ

  

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

ระดับอนุบาล

   

รายการ

บริบาล

อ.1

อ.2 - อ.3

เดือนละ

เทอม 1

เทอม 2

เทอม 1

เทอม 2

ค่าเลี้ยงดูรายเดือน

2,000

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

-

2,130

2,130

2,130

2,130

ค่าอาหารกลางวัน

-

2,000

2,000

2,000

2,000

ค่าสอนคอมพิวเตอร์

-

-

-

500

500

ค่าเรียนดนตรี

-

-

-

500

500

ค่าเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

-

1,000

1,000

1,000

1,000

ค่าเรียนห้องปรับอากาศ

-

750

750

750

750

ค่าบำรุงชมรมผู้ปกครอง

-

120

-

120

-

ค่าบำรุงแรกเข้าเด็กใหม่

600

500

-

500

-

ค่าประกันของเสียหายเด็กใหม่

-

200

-

200

-

ค่าสมัครนักเรียนใหม่

100

100

 

100

-

รวมนักเรียนเก่า

2,000

6,000

5,880

7,000

6,880

รวมนักเรียนใหม่

2,700

6,800

6,800

7,800

7,800