สวัสดีคุณครู และผู้ปกครองทุกท่าน เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ยังไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ตามปกติที่โรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ทำการประกาศลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  ท่านผู้ปกครองนักเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนให้บุตร-หลานของท่านได้ “เรียนรู้อยู่ที่บ้าน”  โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันนี้ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จึงมี วิธีเข้าเรียนออนไลน์ ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง มาฝากคุณครูและผู้ปกครอง รวมถึงเด็กๆทุกคนซึ่ง การเข้าเรียนผ่านเว็บไซต์ DLTV  ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางการรับชม ไปดูวิธีเข้าเรียนกันเลย

 1. เด็กๆและผู้ปกครองเข้าสู่เว็บไซต์โดยคลิกที่ลิงค์  https://www.dltv.ac.th/
 2. เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ https://www.dltv.ac.th/แล้วจะปรากฏหน้าต่างของเว็บไซต์ดังภาพ ให้คลิกที่ เข้าสู่เว็บไซต์ได้เลย
 3. จากนั้นทำการเลือกสถานะที่ต้องการรับชม ซึ่งประกอบไปด้วย
     การชมสด     หมายถึง การรับชมขณะที่มีการถ่ายทอดสด
     ชมล่วงหน้า   หมายถึง การรับชมล่วงหน้าก่อนที่จะมีการถ่ายทอดสด
     ชมย้อนหลัง  หมายถึง การรับชมย้อนหลังจากที่จะมีการถ่ายทอดสดไปแล้ว

 4. จากนั้นเมื่อทำการเลือกสถานะการรับชมเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ปกครองและเด็กๆ ทำการเลือกระดับชั้นที่ต้องการเรียนรู้ได้เลย
 5. จากนั้นทำการเลือกรายวิชาที่ต้องการเรียนรู้ได้เลย
 6. จะปรากฏรายวิชาที่ได้ทำการเลือก จากนั้น เลือกปีการศึกษาที่ต้องการจะเรียนรู้ ซึ่งในที่นี้เลือกเป็น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 7. ทำกาคลิกเพื่อเลือกเรื่องที่ต้องการเรียนรู้ ซึ่งจะมีวันที่เรียงตามลำดับ และ คำอธิบายบอก จากในภาพเรื่องนี้มีใบงานและใบความรู้ด้วย ให้นักเรียนทำการคลิกที่หัวข้อได้เลย
 8. เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏหน้าต่างของ VDO สื่อประกอบการสอน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากสื่อที่ปรากฏเลย
 9. ด้านมุมขวาล่างของเว็บไซต์ ในหัวข้อสื่อประกอบการสอน จะมีใบความรู้ ใบงาน ซึ่งเมื่อนักเรียนคลิกที่ใบความรู้ ใบงาน จะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์ลงในเครื่อง
 10. ทำการเปิดใบความรู้เพื่อทำการศึกษาเรียนรู้ได้เลย
 11. ทำการศึกษาใบความรู้
 12. ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดจากการทำใบงาน

ขอขอบคุณ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นอย่างสูง และหวังว่า วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครองจะเป็นประโยชน์ต่อคุณครู ผู้ปกครอง และเด็กๆทุกคน

 

ขอบคุณบทความอ้างอิง  https://www.kruupdate.com/26052/

วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง