ระบบตรวจสอบผลการเรียน

วิธีใช้งาน

ให้เลือกรายการค้นหาด้านซ้ายมือให้ถูกต้อง
 - ระดับชั้น
 - ปีการศึกษา
ตามที่ท่านต้องการตรวจสอบผลการเรียน

จากนั้น ให้กรอก หมายเลขประจำตัวนักเรียนให้ถูกต้อง 
(ตัวอย่าง เช่น 19506 ) ลงไปในช่อง หมายเลขประจำตัว แล้วกดปุ่ม "ค้นหา"
ระบบจะแสดงผลลัพธ์ ผลการเรียนของนักเรียนตามปีการศึกษาที่ระบุ


:: หมายเหตุ ::
๑. หากนักเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมฯ ๑ - ๖ จะสามารถตรวจสอบผลการเรียนปลายปีได้เท่านั้น
๒. และถ้านักเรียนอยู่ในระดับ มัธยมฯ ๑ - ๓ สามารถดูผลการเรียนเป็นภาคเรียนได้
๓. นักเรียนจะต้องเลือกระดับชั้น และปีการศึกษา ให้ถูกต้อง  ก่อนทำการตรวจสอบผลการเรียน
๔. หากรหัสนักเรียนผิดพลาด หรือ ไม่ถูกต้อง  กรุณาติดต่อ ฝ่ายวิชาการ
๕. เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับหน้าจอขนาด 1280 x 1024 ขึ้นไป